Aktualności

Toruń dla przedsiębiorców - pełen pakiet
torun.direct

Toruńscy przedsiębiorcy, którzy zostali najmocniej dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, mogą ubiegać się o pomoc ze strony miasta w ramach programu „Toruń dla przedsiębiorców”.

Przedsiębiorcy, którzy wykażą, że na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności utracili możliwość zarobkowania, mogą ubiegać się o:

1. odraczanie na okres od 3 do 6 miesięcy, nie dłużej niż do 30 września 2020 r., terminów płatności:

–  podatku od nieruchomości

– czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Odroczenie dotyczy należności, dla których termin zapłaty nie upłynął

2. rozkładanie na raty, z terminem płatności ostatniej raty maksymalnie do 15 grudnia 2020 r., należności z tytułu:

– podatku od nieruchomości

– podatku od środków transportowych

– opłat za dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste

– czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Rozłożenie na raty dotyczy należności, dla których termin zapłaty upłynął.

Na podstawie art. 57 §7 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 59 ustawy o finansach publicznych od odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości 4% w skali roku, od należności niepodatkowych odsetki w wysokości stopy redyskonta weksli (aktualnie 1,05%) w skali roku.

Ponadto, przedsiębiorcy będący najemcami i prowadzący działalność w lokalach użytkowych, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i którzy dokonali zamknięcia lokalu dla bezpośredniej obsługi klientów w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie zamknięcia odnotowali spadek przychodów z działalności wynoszący nie mniej, niż 50% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu.

Zgodnie z przepisami decyzje dotyczące umorzeń mogą być podejmowane na podstawie ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy, która wykaże brak możliwości zapłaty w dającej się przewidzieć przyszłości. Z uwagi na fakt, że zakłócenia w gospodarce spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2 mają charakter nagły, analiza sytuacji finansowej przedsiębiorców dokonywana w niedługim czasie po wystąpieniu tych zakłóceń, może w większości przypadków nie wykazać ich wpływu na kondycję ekonomiczną przedsiębiorców. Z tych przyczyn, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdą ulgi w postaci odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty. Uzyskanie ulgi w postaci odroczenia terminu lub rozłożenia na raty nie przekreśla późniejszej możliwości umorzenia należności, jeśli ich zapłata w ustalonych tak terminach okaże się jednak niemożliwa.

3. Wnioski o umorzenie należności z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych

 • wnioski o umorzenie należy składać po odwołaniu stanu epidemii - już od 6 lipca 2020 r. można składać wnioski o umorzenie
 • wnioski o umorzenie mogą składać przedsiębiorcy, będący najemcami oraz prowadzący w wynajmowanych lokalach działalność, w szczególności określoną w §6 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz dokonali w okresie od 16 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii, zamknięcia lokalu w zakresie bezpośredniej obsługi klientów;
 • fakt zamknięcia lokalu ze wskazaniem daty zamknięcia należy niezwłocznie zgłosić do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej drogą mailową na adres  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zakładu przy ul. Grudziądzkiej 159 B, z zastrzeżeniem pkt.

4. Zgłoszenie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania umorzenia;

 • umorzenie dotyczyć może wyłącznie należności z tytułu czynszu wraz z odsetkami (za opóźnienie w zapłacie lub za wcześniejsze odroczenie lub rozłożenie na raty). Umorzenie nie obejmuje opłat za media oraz opłat eksploatacyjnych i zaliczek na fundusz remontowy, jeśli lokal znajduje się w zasobach wspólnot mieszkaniowych;
 • umorzenie czynszu może nastąpić w wysokości nie przekraczającej:
 1. 50% należności za pierwszy miesiąc kalendarzowy, w którym lokal będzie zamknięty,
 2. 75% należności za drugi miesiąc kalendarzowy, w którym lokal będzie zamknięty,
 3. 100% należności za trzeci miesiąc kalendarzowy (i ewentualnie kolejne), w którym lokal będzie zamknięty,

przy czym za datę zamknięcia lokalu przyjmuje się datę wskazaną w zgłoszeniu do ZGM – dokonanym zgodnie z pkt 3;

 • w przypadku, gdy okres zamknięcia lokalu będzie krótszy niż miesiąc kalendarzowy, ulgi, o jakich mowa w pkt 6 lit a-c, rozliczane będą proporcjonalnie do liczby dni zamknięcia lokalu w miesiącu, za który przyznana będzie ulga;
 • umorzenie odsetek może nastąpić w wysokości do 100% należnej kwoty niezależnie od okresu, na jaki został zamknięty lokal;
 • niezbędne dla uzyskania umorzenia na powyższych warunkach jest: uzasadnienie ważnego interesu wnioskodawcy lub interesu publicznego (przy czym przez ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny należy rozumieć odpowiednio sytuacje, w których wskutek płatności czynszu doszłoby do zagrożenia dalszej działalności wnioskodawcy lub naruszenia wartości społecznych typu brak możliwości wypłacenia należnego wynagrodzenia pracownikom).

Wnioski o wszelkie ulgi, tj. odroczenie terminu, rozłożenie na raty oraz umorzenie płatności, będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej. Wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i przy zastosowaniu uproszczonej metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Wnioski o ulgi można składać:

 1. dotyczące czynszu w lokalach użytkowych:

– w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP

– w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: 

– w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 B,

– w formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B

 1. dotyczące pozostałych należności:

– w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP

– w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: pomocfirmieatum [dot] torun [dot] pl () lub kontaktattorun [dot] direct ()

– w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Torunia, 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8;

– w formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B.

AKTUALIZACJA 22.04.2020 r.

Zarządzeniem Nr 68 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.04.2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych, ustalono nowe stawki czynszu dla przedsiębiorców prowadzących letnie ogródki gastronomiczne w obrębie Zespołu Staromiejskiego.

Od wejścia w życie ww. zarządzenia do dnia 15 listopada 2020 r. stawki te wynoszą:

 • za pierwszy pełny miesiąc obowiązywania umowy przypadający w tym okresie: 1 zł/ m² miesięcznie,
 • za drugi pełny miesiąc obowiązywania umowy przypadający w tym okresie: 30 % stawki czynszu ustalonej w załączniku do Zarządzenia Nr 295 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.09.2019 r.,
 • za trzeci pełny miesiąc obowiązywania umowy przypadający w tym okresie: 60 % stawki czynszu ustalonej w załączniku do Zarządzenia Nr 295 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.09.2019 r.

Link do Zarządzenia Nr 68 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.04.2020 r.:

http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255481

AKTUALIZACJA 23.04.2020 r.

Podczas 17. sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę budżetową z formami wsparcia:

 • Dla wszystkich przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu – przyjęto drukiem nr 491 przesunięcie ustawowego terminu płatności od nieruchomości za 2020 r. za miesiące kwiecień maj, czerwiec 2020 do 30 września 2020 r. (czyli maksymalny okres, jaki przewiduje ustawa antykryzysowa).
 • Dla przedsiębiorców, którzy podlegają całkowitemu zakazowi prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadających status mikro, małego i średniego – drukiem nr 492 przyjęto całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. (czyli w okresie, w którym przewiduje się możliwość prowadzenia działalności bez zakazów i ograniczeń). Podmioty te zostaną wytypowane przez Radę Miasta Torunia, z wąskiej grupy tych, którzy zostali najmocniej dotknięci, tj. restauratorzy, hotelarze, a także np. zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne.
 • Dla wszystkich podatników (przedsiębiorców i osób fizycznych) oraz w zakresie każdego podatku (od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego) – drukiem nr 493 przyjęto rezygnację z naliczania opłaty prolongacyjnej w przypadku odraczania terminów płatności podatku lub rozkładania na raty. Brak naliczenia opłaty prolongacyjnej nie stanowi pomocy publicznej.
 • Zmiana w uchwale w sprawie zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych w sprawie zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, wynikająca z okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, ogłoszonych w związku z COVID-19, wprowadza wydłużenie terminu złożenia wniosku sprawozdawczego do 30 dnia od ustania ww. stanu.

Wszelkie niezbędne wykazy i formularze dokumentów można pobrać poniżej.

AKTUALIZACJA 14.05.2020 r.

Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 391/20 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, obniżono dotychczas obowiązujące stawki czynszów o 50 % za czerwiec i lipiec 2020 r.

O obniżenie stawek czynszu będą mogli ubiegać się najemcy, którzy:

 • złożą stosowny wniosek nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 r.,
 • na dzień złożenia wniosku nie zalegają wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z zapłatą zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z Covid-19, po dniu 12 marca 2020 r. zamknęli na okres nie krótszy niż 30 dni wynajmowany lokal i w tym okresie zaprzestali działalności gospodarczej we wszystkich miejscach prowadzenia działalności,
 • wynajmowali lokale lub tereny przyległe na prowadzenie przedszkoli, żłobków i szkół niepublicznych,
 • posiadali status organizacji.

Jeżeli niektóre branże w czerwcu i lipcu 2020 r. nadal objęte będą zakazem prowadzenia działalności, mogą równolegle skorzystać z dwóch form wsparcia:

 • wynikającej ze wskazanej powyżej uchwały, dającej najemcom możliwość ubiegania się o obniżenie stawki czynszu o 50 %,
 • wynikającej z Programu „Toruń dla przedsiębiorców”, w ramach którego najemcy mogą ubiegać się o umorzenia pozostałych 50 % należności czynszowych, poprzez złożenie odrębnego wniosku i po spełnieniu warunku spadku przychodów w okresie zamknięcia lokalu o 50 %,  w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku.

Treść uchwały: Kliknij
Wniosek na druku nr 509

AKTUALIZACJA 06.07.2020 r.

Od 6 lipca 2020 r. przedsiębiorcy wynajmujący lokale będące w zasobach Gminy Miasta Toruń mogą składać wnioski o umorzenie czynszu. Pierwotnie w oficjalnych komunikatach o wsparciu dla lokalnego biznesu informowano, że można będzie o nie wnioskować „po odwołaniu stanu epidemii”.

 

 

Obrazki galerii: 

Pozostałe aktualności

30 października 2020 roku odbędzie się przetarg na wolne powierzchnie komercyjne na dworcu…
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił szczegóły…
Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje kolejny odcinek cyklu filmowego „Starówka Mistrzów”.…
Prowadzisz gastronomię? Tworzymy bazę lokali z jedzeniem na wynos lub z dowozem, by pomóc…
3179 m² powierzchni ma atrakcyjna działka inwestycyjna wystawiona do sprzedaży przez Miasto…
Rada Miasta zadecydowała, że w Toruniu będą kontynuowane programy wspierania przedsiębiorców…