Polityka prywatności | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

RODO

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Mając na względzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), którego zapisy mają zastosowanie począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, w wypełnieniu obowiązku nałożonego na podmioty publiczne ww. aktem prawnym, w zakresie dotyczącym konieczności wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, informujemy że w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 13, 87-100 Toruń jest nim pracownik Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych – Pan Jakub Rutkowski, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem mailowym: rodo1attcuw [dot] torun [dot] pl 

Interesanci

Klauzula informacyjna - Interesanci

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 13, 87-100 Toruń informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również sektorowe przepisy krajowe w tym zakresie, tj.,  m.in. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami) oraz akty wykonawcze do ustaw. 

Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego powyższym Rozporządzeniem i w oparciu jego zapis art. 13 ust. 1 i ust 2,  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, tel. kontaktowy: 56 / 611-89-30, e-mail: kontaktattorun [dot] direct
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operatora Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, tj. Panem Jakubem Rutkowskim, pod adresem mailowym: rodo1attcuw [dot] torun [dot] pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych związanych ze statutową działalnością Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operatora Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, w tym między innymi w związku z realizacją umów zawieranych z kontrahentami. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody. 
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania, w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro będzie udostępniać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd);  innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, zaś po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji.

  UWAGA: 
  -   w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi będzie miało charakter dobrowolny. Zgoda będzie miała charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania / realizacji z uprawnienia dla którego zostanie udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany,
  - podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarcie umowy między stronami umowa.
   

 9. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego:

 • Na terenie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (TCAL 2), którego operatorem jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, wprowadzono monitoring wizyjny, celem:

a)    zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i innym osobom przebywającym 
na terenie TCAL 2. Piętro,
b)    ochrony mienia, którego zniszczenie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 • Pomieszczenia objęte monitoringiem zostały oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków, tj. piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany".
 • Pani/Pana dane osobowe zebrane wskutek zarejestrowania zapisu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane wyłącznie do realizacji celów przetwarzania, przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. gdy nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub może takowy dowód stanowić) nagrany obraz z monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

Kontrahenci

Klauzula informacyjna - KONTRAHENCI

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 13, 87-100 Toruń informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak również sektorowe przepisy krajowe w tym zakresie, tj.,  m.in. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami) oraz akty wykonawcze do ustaw. 

Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego powyższym Rozporządzeniem i w oparciu jego zapis art. 13 ust. 1 i ust 2,  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, tel. kontaktowy: 56 / 611-89-30, e-mail: kontaktattorun [dot] direct
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operatora Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, tj. Panem Jakubem Rutkowskim, pod adresem mailowym: rodo1attcuw [dot] torun [dot] pl
 3. Pani/Pana dane osobowe, pozyskane w zawiązku z zawartą umową będą przetwarzane w następujących celach:
  a.    związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  b.    związanych z udzielaniem odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  c.    związanych z udzielaniem odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
  d.    związanych z archiwizowaniem.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w  tym zgodnie z zapisami powyżej cytowanego RODO, spełniając przynajmniej jeden z warunków wskazanych tym Rozporządzeniem, a o których mowa odpowiednio w art. 6 i/lub 9, w sytuacji gdy:
  a.    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
  b.    wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  c.    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
  przed zawarciem umowy,
  d.    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia 
  i realizacji umowy.

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania, 
  w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 7. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro będzie udostępniać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd);  innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z kategorii archiwalnej przewidzianej dla Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiące załącznik do  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z roku 2011, nr 14, poz. 67).

 9.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych. 

 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa 
  w pkt 8 niniejszej informacji.

 11. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 13. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.

 14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 15. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   

   

Kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna – Kandydaci do pracy

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 13, 87-100 Toruń informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również sektorowe przepisy krajowe w tym zakresie, tj.,  m.in. Ustawa z dnia 10 maja 2018mr. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami) oraz akty wykonawcze do ustaw. 

Mając na uwadze powyższe, w zawiązku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia w tut. Centrum i złożonymi przez Panią/Pana w tym zakresie dokumentami aplikacyjnymi, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, tel. kontaktowy: 56 / 611-89-30, e-mail: kontaktattorun [dot] direct

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operatora Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, tj. Panem Jakubem Rutkowskim, pod adresem mailowym: rodo1attcuw [dot] torun [dot] pl

 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz mogą być przetwarzane w oparciu o art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, jak i ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

 4. Podanie  przez  Panią/Pana  dodatkowych  danych  nie  objętych  zakresem  wskazanym w ogłoszeniu aplikacyjnym, a wynikających m.in. z art. 22 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, etc.), jest dobrowolne.

 5. Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, a podające dane wykraczające poza ich podstawowy, wymagany zakres (o którym mowa w pkt 4), winny zamieszczać w swoich dokumentach aplikacyjnych następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji, w oparciu zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  i  udostępniane  wyłącznie  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji, 
  a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.

 9. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 10. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

 11. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.torun.pl, www.bip.torun.direct oraz na tablicy informacyjnej CWB przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 12. Administrator informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
   

Monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny w budynku

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 13, 87-100 Toruń informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również sektorowe przepisy krajowe w tym zakresie, tj.,  m.in. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami) oraz akty wykonawcze do ustaw.

Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro informuje pracowników oraz osoby mogące potencjalnie znaleźć się w zasięgu obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego budynku (zarówno zewnątrz, jak również wewnątrz), że w zakresie monitoringu wizyjnego przedmiotowej nieruchomości: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, z siedzibą przy ulicy Grudziądzkiej 159 B (tel. kontaktowy: 56 657-75-00),
 2. Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu 56 657 75 07 w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu lub za pomocą poczty elektronicznej - adres: marcin [dot] lutowskiatzgm [dot] torun [dot] pl,
 3. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w obszarze objętym monitoringiem oraz zachowania tajemnicy informacji,
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie dotyczącym funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) jak i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040, z późn. zm.)

Zgodnie z informacjami administratora, zamieszczonymi w zakładce RODO, na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (www.zgm.torun.pl):

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Zarejestrowane zapisy monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania w pamięci masowej rejestratorów, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. gdy nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub może takowy dowód stanowić) nagrany obraz z monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego w okresie w którym nagranie nie zostało jeszcze nadpisane (tzn. zastąpione innym nagraniem, w max. okresie do 30 dni od chwili zarejestrowania/nagrania), 
 • Jeśli Pani/Pan uzna, że zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego dane przetwarzamy niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Cookies

Informacje dotyczące plików "cookies" (ciasteczek)

 • Czym są tzw. pliki "cookies"?

  Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową do przeglądarki osoby ja odwiedzającej. Plik ten zapisywany jest na dysku komputera użytkownika, a następnie wykorzystywany przez stronę, która go umieściła do identyfikowania użytkownika, śledzenia jego aktywności na stronie i przechowywania innych danych, których strona potrzebuje do poprawnego funkcjonowania. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
   

 • Jakie pliki "cookies" wykorzystuje serwis www.torun.direct?

  - PHPSESSID - sesyjny plik „cookies” utworzony na czas trwania sesji przeglądarki. Przechowujemy w nim anonimowy identyfikator sesji niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu strony.

  Cookie Akceptacja - plik „cookies”, w którym zapisana jest informacja, iż serwis korzysta z plików typu „cookies”. Jeśli wyrazimy zgodę plik „cookies”, zostanie utworzony monit o akceptacji i informacja w tym zakresie nie będzie ponownie wyświetlana.
   

 • Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

  Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych odwiedzających nas internautów. 
   

 • Usuwanie plików "cookies"

  Większość przeglądarek stron WWW posiada własne ustawienia konfiguracyjne, kontrolujące pracę z plikami „cookies”. Możemy zarówno usunąć dotychczas zgromadzone pliki „cookies”, jak i uniemożliwić ich zapisywanie. Poniżej podajemy listę linków do konfiguracji najbardziej popularnych przeglądarek:

  - Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  - Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  - Opera - https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

  - Safari - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

  - Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help?os=windows-10