Dobre miejsce na Twój biznes

lokale

Lokale użytkowe, garaże, obiekty forteczne i miejsca parkingowe czekają na najemców. Ustny przetarg na lokale użytkowe odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 159b, pok. nr 6.

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie 18 października 2019 r. w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004 z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania. Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

  • Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152, tel. 664-923-508
  • Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3, tel. 664-922-684.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, garażu murowanego, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.