Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 4

 • nr działek 93/6, 93/3, 93/2, 90/12, 176/10, 176/9 (obręb 54)
 • usługi
 • dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
 • obszar oznaczony symbolem 6.14 – U1 (uchwała RMT nr 407/08 z dnia 2.10.2008 r.)

 • północno – wschodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: 
  - sieć kanalizacyjna,
  - wodociągowa, 
  - teletechniczna, 
  - elektroenergetyczna, 
  - gazowa