Zmiany wprowadzone Tarczą 4.0

torun.direct

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje o zmianach wprowadzonych w dniu 24 czerwca 2020 r. tzw. Tarczą 4.0.

Tarcza 4.0 wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pózn. zm.) w następujących zakresach:

 1. w części odnoszącej się do art. 15zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców) oraz art. 15zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych):
 • przedsiębiorca/organizacja pozarządowa nie będą składali comiesięcznych oświadczeń,
 • przedsiębiorca/organizacja pozarządowa będą zobowiązani do poinformowania urzędu pracy w formie oświadczenia o każdej zamianie danych dotyczących zatrudnionych pracowników objętych dofinansowaniem oraz w zakresie ich wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych (taki zapis już wcześniej zawarty był w umowie),
 • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy/organizacji pozarządowej (a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika),
 • aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy,
 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,
 • pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy, mogą otrzymać powyższe dofinansowanie;
 1. w części odnoszącej się do art. 15zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych):
 • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę,
 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego;
 1. w części odnoszącej się do art. 15zzd (niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców):
 • pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki, dotyczy to także pożyczek już udzielonych,
 • wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę,
 • środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu nowych usług realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, to jest:

 • niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda),
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2).

Szczegóły dotyczące powyższych usług znajdują się na stronie - LINK.