Zainwestuj w Strefie

PSSE

Zainwestuj z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i zyskaj zwolnienie z podatku dochodowego. Z pomocy mogą skorzystać zarówno już istniejące przedsiębiorstwa, jak również te, które dopiero powstają. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji uzależnione od stopy bezrobocia w danym mieście.

 

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem,
że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą,
w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

KRYTERIA JAKOŚCIOWE - warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

 

PROCEDURA - proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

 

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI - decyzja o wsparciu nie może zostać wydana na następujące działalności:

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

 

Biuro Toruń

tel. 56 653 00 47

e-mail

j [dot] gasekatstrefa [dot] gda [dot] pl

a [dot] ignasiakatstrefa [dot] gda [dot] pl