UMK ze statusem uczelni badawczej

UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako jedna z zaledwie 10 polskich uczelni - uzyskał status uczelni badawczej. Uroczyste ogłoszenie konkursu zorganizowano w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie 30 października 2019 roku. W skład toruńskiej delegacji odbierającej zaszczytny tytuł wszedł prezydent Michał Zaleski.

W konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozstrzygniętym 30 października 2019 r., wzięło udział 20 polskich uczelni, spełniających warunki wstępne dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej parametryzacji.

Status uczelni badawczej uzyskało 10 z nich: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Wrocławski.

Program „Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza” miał wyłonić najlepsze polskie uczelni, które będą mogły w najbliższych latach z sukcesem konkurować z ośrodkami zagranicznymi. Uczelnie badawcze otrzymają w latach 2020-2026 subwencję wyższą o 10% z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia. Program jest jednym z najważniejszych działań podjętych w ramach reformy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Każda z 20 startujących w konkursie uczelni była oceniana przez zespół zagranicznych ekspertów cieszących się autorytetem w międzynarodowym środowisku akademickim: wybitnych naukowców, rektorów i prezydentów najlepszych uniwersytetów europejskich.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym oceniany był wniosek konkursowy, w drugim eksperci rozmawiali z przedstawicielami uczelni, ustalając ostateczne rekomendacje.

We wnioskach konkursowych uczelnie wykazywały swój potencjał i precyzowały plany rozwoju. Uniwersytet Mikołaja Kopernika za swoje kluczowe cele uznał zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności. Zaproponował także wyłonienie pięciu Priorytetowych Obszarów Badawczych:

1) Astrofizyka i astrochemia,

2) Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych,

3) Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja,

4) W kierunku medycyny spersonalizowanej,

5) Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko.

Władzom UMK podczas ogłaszania wyników konkursu towarzyszył prezydent Torunia Michał Zaleski.

fot. Andrzej Romański