Aktualności

Toruń dla przedsiębiorców - rozszerzenie
TORUN

Możliwość umorzenia części lub całości należności czynszowych za najem lokalu administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej to kolejny element programu "Toruń dla przedsiębiorców".

Miasto rozszerza w ten sposób katalog lokalnych mechanizmów wsparcia dla firm i prowadzących działalność gospodarczą, którzy zostali najmocniej dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu swojego biznesu, w związku z epidemią koronawirusa.

Przedsiębiorcy będący najemcami i prowadzący działalność w lokalach użytkowych, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, i którzy dokonali zamknięcia lokalu dla bezpośredniej obsługi klientów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w czasie zamknięcia odnotowali spadek przychodów z działalności wynoszący nie mniej niż 50% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego - będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu.

Kiedy, kto i na jakich warunkach?

 1. Wnioski o umorzenie należy składać po odwołaniu stanu epidemii.
 2. Wnioski o umorzenie mogą składać przedsiębiorcy, będący najemcami oraz prowadzący  w  wynajmowanych lokalach działalność, w szczególności określoną w §6 ust. 1 i 4  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz dokonali w okresie od 16 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii, zamknięcia lokalu w zakresie bezpośredniej obsługi klientów.
 3. Fakt zamknięcia lokalu ze wskazaniem daty zamknięcia należy niezwłocznie zgłosić do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej drogą mailową na adres zgmatzgm [dot] torun [dot] pl () lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zakładu przy ul. Grudziądzkiej 159 B, z zastrzeżeniem pkt 4. Zgłoszenie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania umorzenia.
 4. Umorzenie dotyczyć może wyłącznie należności z tytułu czynszu wraz z odsetkami (za opóźnienie w zapłacie lub za wcześniejsze odroczenie lub rozłożenie na raty). Umorzenie nie obejmuje opłat za media oraz opłat eksploatacyjnych i zaliczek na fundusz remontowy, jeśli lokal  znajduje się w zasobach wspólnot mieszkaniowych.
 5. Umorzenie czynszu może nastąpić w wysokości nie  przekraczającej:
  a)   50% należności za pierwszy miesiąc kalendarzowy, w którym lokal będzie zamknięty,
  b)   75%  należności za drugi miesiąc kalendarzowy, w którym lokal będzie zamknięty,
  c) 100% należności za trzeci miesiąc kalendarzowy (i ewentualnie kolejne), w którym lokal będzie zamknięty,

  przy czym za datę zamknięcia lokalu przyjmuje się datę wskazaną w zgłoszeniu do ZGM- dokonanym zgodnie z pkt 3;

 6. W przypadku, gdy okres zamknięcia lokalu będzie krótszy, niż miesiąc kalendarzowy, ulgi, o jakich mowa w pkt 6 lit a-c, rozliczane będą proporcjonalnie do liczby dni zamknięcia lokalu  w miesiącu, za który przyznana będzie ulga.
 7. Umorzenie odsetek może nastąpić w wysokości do 100% należnej kwoty niezależnie od okresu, na jaki został zamknięty lokal.
 8. Niezbędne dla uzyskania umorzenia na powyższych warunkach jest: uzasadnienie ważnego interesu wnioskodawcy lub interesu publicznego (przy czym przez ważny interes wnioskodawcy lub interes publiczny należy rozumieć odpowiednio sytuacje, w których wskutek płatności czynszu doszłoby do zagrożenia dalszej działalności wnioskodawcy lub naruszenia wartości społecznych typu brak możliwości  wypłacenia należnego wynagrodzenia pracownikom).

Wnioski o wszelkie ulgi, tj. odroczenie terminu, rozłożenie na raty oraz umorzenie płatności, będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej.

Wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i przy zastosowaniu uproszczonej metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.


Należy wiedzieć, że zgodnie z przepisami, decyzje dotyczące umorzeń mogą być podejmowane na podstawie ogólnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy, która wykaże brak możliwości zapłaty w dającej się przewidzieć przyszłości. Z uwagi na fakt, że zakłócenia w gospodarce spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2 mają charakter nagły, analiza sytuacji finansowej przedsiębiorców dokonywana w niedługim czasie po wystąpieniu tych zakłóceń, może w większości przypadków nie wykazać ich wpływu na kondycję ekonomiczną przedsiębiorców. Z tych przyczyn, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdą ulgi w postaci odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty >>>.

Uzyskanie ulgi w postaci odroczenia terminu lub rozłożenia na raty nie przekreśla późniejszej możliwości umorzenia należności, jeśli ich zapłata w ustalonych tak terminach okaże się jednak niemożliwa.


Jak składać wnioski o umorzenia?

 1. Wnioski dotyczące czynszu w lokalach użytkowych:
  - w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP
  - w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: zgmatzgm [dot] torun [dot] pl ()
  - w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 B
  - w formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B
 2. Wnioski dotyczące pozostałych należności:
  - w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP
  - w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą mailową na adres: pomocfirmieatum [dot] torun [dot] pl ()
  - w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Torunia,  87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  - w  formie pisemnej w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i ul. Grudziądzkiej 156 B

Do pobrania:

 

Pozostałe aktualności

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, PFR oraz PFR Portal PPK  zapraszają na…
Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje kolejną edycję cyklu filmowego „Starówka Mistrzów”.…
W Toruniu trwa 27. edycja Welconomy Forum. Wydarzenie odbywa się w dniach 14-15 września 2020…
Co trzeba zrobić, żeby założyć własną firmę? Rozpoczęcie własnej działalności nie należy do…
W imieniu naszego partnera spółki Urbitor zachęcamy do udziału w przetargu na wynajem wolnych…
Toruńska Exea dołączyła do wąskiego grona dostawców spełniających wymagania Ministerstwa…