Pomoc dla branży gastronomicznej - pełen pakiet | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Pomoc dla branży gastronomicznej - pełen pakiet

Pomoc dla branży gastronomicznej - pełen pakiet

Grafika z tekstem: POMOC DLA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

Branża gastronomiczna dotkliwie odczuwa skutki drugiej fali pandemii koronawirusa. Przedsiębiorcy ją reprezentujący, którzy w związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć na różne formy wsparcia.

Kompleksowa informacja stan na dzień 30.11.2020 r. -  informacje będą na bieżąco aktualizowane.

TORUŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Grafika przedstawiająca założenia programu Toruń dla Przedsiebiorców

1. CZYNSZE ZA LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA TORUŃ

Obniżenie czynszu gminnych lokali użytkowych w wysokości 90% stawki za każdy miesiąc najmu, z zastrzeżeniem, że w budynkach, gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe, obniżka nie będzie niższa od sumy zaliczek na koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy obciążający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli zakres tej działalności w wynajmowanym lokalu. Wykazać będą musieli przy tym, że odnotowali spadek wynoszący nie mniej niż 40% przychodów uzyskanych  w analogicznym okresie roku 2019. Tę samą obniżką objęte będą organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, jeśli ich działalność na mocy obowiązujących przepisów zostanie zakazana lub ograniczona.

Wnioskujący muszą również spełnić wymóg niezalegania wobec ZGM-u z zapłatą zobowiązań wymagalnych. Za zaległość nie będzie jednak uznawany 1-miesięczny czynsz - oznacza to, że jeśli przedsiębiorca będzie zalegał z opłatą za czynsz w listopadzie, nadal będzie mógł skorzystać z obniżki w grudniu.

Wnioski należy składać:

 • za miesiąc grudzień 2020 r. – do dnia 10 grudnia 2020 r.,
 • za każdy kolejny miesiąc – nie później niż do 10-go dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym nastąpiło spełnienie warunków.   

Ostatnim miesiącem, za który obniżka może być udzielona jest luty 2021 r.

 Kliknij, aby pobrać druk wniosku.

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uproszczenie procedury odroczenia terminu płatności zaległych, bieżących  lub przyszłych rat i rozłożenia na raty w zakresie zobowiązań z tytułu podatku  od nieruchomości.

Warunkiem udzielenia ulgi jest wykazanie, że u wnioskodawcy (podatnika) nastąpił spadek obrotów z powodu COVID - 19 o co najmniej 25 % w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r., w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

W celu uzyskania odroczenia terminu bądź rozłożenia na raty podatku od nieruchomości wystarczy:

 • złożyć stosowny wniosek w dowolnym Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia (Kliknij, aby pobrać wzór wniosku 1),
 • dołączyć dokumenty (lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające utratę w którymkolwiek miesiącu 2020 roku 25% przychodów,  w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego oraz pozostałe załączniki wymienione we wniosku.

Wnioski można składać do dnia 31 grudnia 2020 r.

Od odraczanych lub rozkładanych na raty zobowiązań podatkowych nie jest naliczana opłata prolongacyjna.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z umorzenia zaległości w zapłacie podatku lub chcą złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a nie spełniają warunku utraty co najmniej 25% przychodów, składają odrębny wniosek (Kliknij, aby pobrać wzór wniosku nr 2), do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową podatnika za lata 2018 - 2020.

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY

Uproszczenie formalności związanych z wnioskami o zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Torunia.

Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków, budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty tworzące nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia. Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2021 r. będą mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy utworzyli co najmniej 3 miejsca pracy, a koszty zatrudnienia nowych pracowników są wyższe od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości, przy czym:

nastąpi wzrost liczby pracowników zatrudnionych na terenie danej nieruchomości (w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia do średniego zatrudnienia z okresu działalności prowadzonej na terenie tej nieruchomości);

- zwiększony stan zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres trwania zwolnienia od podatku;

- na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy  o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zwolnienie przysługuje:

  1. na okres 1 roku jeżeli utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy,
  2. na okres  2 lat jeżeli utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy.

Łączna wartość zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty:

- 60 tys. zł w przypadku utworzenia co najmniej 3 miejsc pracy,

240 tys. zł w przypadku utworzenia co najmniej 6 miejsc pracy,

- 300 tys. zł w przypadku utworzenia co najmniej 7 miejsc pracy. 

Kliknij, aby pobrać wzór wniosku. 

4. PARKINGI

Zwolnienie z każdorazowej opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania   na czas dostawy jedzenia.

Aby przedsiębiorcy przygotowujący posiłki i następnie dowożący je do osób zamawiających nie musieli uiszczać opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania na czas dostarczenia zamówienia, wprowadzono miesięczny abonament (gastronomiczny COVID-19), obowiązujący w podstrefie A i B.

Wysokość abonamentu, bez względu na podstrefę, wynosi 30 zł.

To rozwiązanie będzie obowiązywać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

5. ODBIÓR NIECZYSTOŚCI

Umożliwienie zawieszenia odbioru nieczystości.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, zarówno wiosną, jak i obecnie umożliwiło przedsiębiorcom zawieszenie odbioru nieczystości, co skutkowało odstąpieniem od ponoszenia opłat z tego tytułu, również przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej.

6. WSPARCIE PROMOCYJNE

Wsparcie w ramach akcji #KupujLokalnieWspierajToruń:

#WspieramGastroToruń - projekt ma zachęcić do korzystania z usług kulinarnych oferowanych przez toruńskie restauracje, bary i punkty gastronomiczne, znajdujące się    w bazie lokali sprzedających jedzenie na wynos lub z dowozem, utworzonej przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Konkurs dla mieszkańców miasta, którego celem jest promocja korzystania z usług oferowanych przez toruńską gastronomię na wynos. Do wygrania będą 4 tablety o wartości   500 zł oraz 20 voucherów do wybranej toruńskiej restauracji o wartości 100 zł.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch turach:

 • I tura będzie trwać od 27.11. do 14.12.2020
 • II będzie trwać od 14 -28.12.2020

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy spełnić następujące warunki:

 • zamówić posiłek o wartości nie mniejszej niż 50 zł (wartość nie uwzględnia napoi) - zamówienie potwierdzić paragonem z restauracji z okresu trwania danej tury,
 • wymyślić własne hasło promujące ofertę lokali gastronomicznych.

Sposób dostarczenia materiałów:

- kupujlokalnieatum [dot] torun [dot] pl ">KLIKNIJ, BY WYSŁAĆ E-MAIL

- smsem na nr + 48 799 599 873 w treści sms wpisując TOR.hasło 

- w kopercie wrzuconej do urn, znajdujących się w następujących budynkach Urzędu Miasta  Torunia:

- ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8

- ul. Wały gen. W. Sikorskiego 25

- ul. Grudziądzka 126 b

- ul. Fałata 39

- ul. Batorego 38/40

- ul. Bydgoska 5

Nagrody wygrają osoby, które według komisji zaproponują najlepiej oddające ideę akcji hasło promujące ofertę toruńskiej gastronomii

Kliknij, aby przejść do strony KUPUJ LOKALNIE.

#takeawaychallenge - inicjatywa inspirowana popularnymi w mediach społecznościowych wyzwaniami i polegająca na podejmowaniu określonej czynności, zadania, wyzwania     i nominowania kolejnych osób do zakupu posiłku u lokalnych restauratorów, zainicjowana przez twórców Facebookowego fanpage „FoodBook Toruń Subiektywny Toruński Informator Kulinarny”. Forma akcji zależeć będzie od jej uczestników, bez sztywno określonych ram,  na zasadzie: zamawiam posiłek, robię zdjęcie, oznaczam 2 kolejne osoby i dodaję #WspieramGastroToruń lub #KupujLokalnieWspierajToruń.

Promocja na miejskich nośnikach reklamowych dedykowanych inicjatywie #KupujLokalnieWspierajToruń i #WspieramGastroToruń w środkach komunikacji miejskiej oraz na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta.

Konkurs wiedzy o Toruniu organizowany przez Ośrodek Informacji Turystycznej, w ramach którego dla zwycięzców konkursu ufundowane zostaną vouchery do toruńskich restauracji  o wartości 100 zł każdy. Konkurs bazuje na przygotowanej wiosną tego roku serii filmów o atrakcjach turystycznych miasta pn. „Zajrzyj na toruńską starówkę” i polega na udzielaniu poprawnych odpowiedzi na pytania publikowane w mediach społecznościowych Ośrodka Informacji Turystycznej.

Start konkursu: 4.12.2020.

Czas trwania: 10 dni, 10 nagród o łącznej wartości 1000 zł. Zasady konkursu zostaną określone regulaminem przygotowanym przez OIT. 

Mikołajki Gastro Toruń organizowane w dniu 6 grudnia 2020 r. dla 120 wychowanków Domu Dziecka „MŁODY LAS” w Toruniu. W tym wyjątkowym dniu podopieczni ośrodka otrzymają posiłki przygotowane przez toruńskich restauratorów (widniejących w bazie #WspieramGastroToruń), tj. śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację wraz z drobnymi upominkami w świątecznym klimacie mikołajkowym

7. TARGOWISKO MIEJSKIE

Udostępnienie restauratorom wyznaczonych miejsc na targowisku miejskim w celu sprzedaży już przygotowanych lub odbioru zamawianych przez klientów posiłków i gotowych produktów. Dla każdego nowego klienta przystępującego do akcji – pierwszy dzień bezpłatnie, w dni targowe,  tj. wtorek, piątek, sobota – 10 zł od ławy, w środę, czwartek, niedzielę – 5 zł od ławy, w poniedziałki nie pobiera się opłat.

WSPARCIE RZĄDOWE

Grafika przedstawiająca założenia rządowej tarczy antykryzysowej

Tarcza branżowa 6.0.*

*W trakcie procesu legislacji (stan na dzień 30.11.2020 r.)

1. Zwolnienie z ZUS - zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia  1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności),
 • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
 • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 r.

2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły określony rodzaj działalności gospodarczej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności), z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące.

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.

Tym razem wsparcie kierowane jest do konkretnych branż, w tym branży gastronomicznej. Dlatego konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

3. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.

O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy.

Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzić jeden z określonych rodzajów działalności  (według Polskiej Klasyfikacji Działalności),
 • na dzień 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,
 • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio  w październiku albo listopadzie 2019 r. 

Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl.

4. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (także z umowy zlecenie) w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie  do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedni i drudzy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:

 • prowadzić na dzień 30 września 2020 r. określoną działalność gospodarczą (oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności),
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Tarcza Finansowa 2.0*

*W trakcie procesu legislacji (stan na dzień 30.11.2020 r.)

Założenia Tarczy Finansowej 2.0. przedstawione w dniu 26 listopada 2020 r., oferują pomoc finansową dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku  z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł. Dodatkowym instrumentem dla tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0.

Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią, przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł. Tarcza Finansowa 2.0 przewiduje aktualizację jej warunków i wydłużenie istniejącego programu.

     1. Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm – do 3 mld zł wsparcia

 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z polskiej klasyfikacji działalności, w tym branży gastronomicznej;
 • obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro;
 • subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego;
 • subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł;
 • wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów;
 • dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19;
 • środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy;
 • termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie Komisji Europejskiej).
 • 2. Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm – do 7 mld zł wsparcia
 • dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z polskiej klasyfikacji działalności, w tym branży gastronomicznej;
 • obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro;
 • dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.;
 • subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł;
 • wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto;
 • dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19;
 • środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji  na zasadzie finansowania 70% straty brutto;
 • termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie Komisji Europejskiej).

Dodatkowo: Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0  (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0). Pomoc dla mikro, małych i średnich będzie dystrybuowana za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

3. Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm – ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu

 • dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro;
 • aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.;
 • termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE).

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Warunki dla mikrofirm

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów    w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Warunki dla małych i średnich firm

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII  2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.  w związku z COVID-19.

Kwota subwencji dla MSP jest sumą:

 • prognozowanych kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz
 • poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych   Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie  6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.

Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów  i 72 tys. zł.

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 - kwiecień 2021 r.:

 • strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa,
 • strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł.

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 • rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie,
 • przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Zasady wykorzystywania subwencji

 • środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników;
 • z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów;
 • zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób  lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa;
 • z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa  lub akwizycji.

Kliknij, aby przejść do szczegółowych informacji. 

 

WSPARCIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Grafika przedstawiająca założenia programu wsparcia samorządu województwa

1. Granty obrotowe na utrzymanie miejsc pracy

Granty w praktyce oznaczają dofinansowanie w kwocie 3 tys. zł na pracownika. Firma, która w związku z obostrzeniami epidemicznymi musiała zamknąć lokal czy klub, będzie mogła otrzymać od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie lub przywrócenie jednego lub dwóch stanowisk w pracy.

Wypłata środków odbywać się będzie w jednej transzy. 

Nabór wniosków ma zostać ogłoszony 30 listopada. Przedsiębiorcy złożyć je będą musieli  wyłącznie w formie elektronicznej, w terminie od 1 do 7 grudnia. Wnioski mają być maksymalnie uproszczone. Środki finansowe mają zostać wypłacone jeszcze w grudniu.

Przy sporządzaniu listy rankingowej decydująca będzie punktacja. Nie będzie więc miała znaczenia kolejność zgłoszeń. Głównymi kryteriami premiującymi będą spadek obrotów (dochodów) wyższy niż 50 proc. oraz nieobjęcie przedsiębiorstwa wsparciem rządowym w ramach tarczy 6.0 ze względu na krótkie funkcjonowanie na rynku.

Na potrzeby obsługi grantów uruchomiono dedykowany adres e-mailowy i podstronę na stronie Kujawsko-Pomorskiego.pl:  

gastrofitatkujawsko-pomorskie [dot] pl (KLIKNIJ, BY WSYŁAĆ E-MAIL  )

Kliknij, aby przejść do podstrony.

2. Pożyczki oferowane przez Kujawsko - Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

KPFR oferuje przedsiębiorcom pomoc w postaci następujących pożyczek:

 • płynnościowej anty COVID-19 - dedykowanej firmom dotkniętym negatywnymi skutkami finansowymi, spowodowanymi COVID - 19, którą można przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej,
 • na rozwój z premią i inwestycyjnej z premią – można je przeznaczyć na wdrożenie w firmie nowych rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację produkcji, adaptację pomieszczeń, wyposażenie nowych stanowisk, a także przebranżowienie firmy.

Na właścicieli firm z sektora MŚP czeka wsparcie nawet do 5 mln złotych, z oprocentowaniem już od 0% przy okresie spłaty do 7 lat i 6 miesiącach karencji.

Pożyczek udzielają współpracujące z KPFR Instytucje Finansowe: Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Konsorcjum Banków Spółdzielczych oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Dodatkowo od dnia 30 listopada 2020 r. wprowadzone są specjalne zasady w udzielaniu pożyczki płynnościowej anty COVID-19 dedykowanej branżom dotkniętym restrykcjami poprzez wprowadzenie tzw. uproszczonej ścieżki dla pożyczek do 50 tys. zł.

Pożyczki mają bardzo atrakcyjne oprocentowanie od 0% do 1,29%. Kapitał przeznaczony na te pożyczki jest nadal dostępny i coraz więcej lokalnych firm chętnie sięga po tę atrakcyjną formę finansowania swojego biznesu. 

Kliknij, by przejść do szczegółowych informacji. 

 

Grafika przedstawiająca możliwości wsparcia dla branży gastronomicznej

 

Obrazki galerii: 

Pozostałe aktualności

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu zaprasza do udziału w przedświątecznej akcji pomocy dla…
Możliwości współpracy toruńskich firm z platformą Amazon omawiano podczas spotkania z…
- Co by było, gdybyśmy mogli rozwiązać kryzys wodny i zapewnić wszystkim ludziom dostęp do…
Za nami kosmiczny hackathon POLSA „Infrastructure & smart cities”.  W Toruniu spotkali się…
  Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą…
Dino Polska SA rozpoczęło realizację swojej pierwszej inwestycji w Toruniu. Market powstanie…