„Nowe możliwości” – szkolenia i wsparcie | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

„Nowe możliwości” – szkolenia i wsparcie

„Nowe możliwości” – szkolenia i wsparcie

Nowe możliwości

Wspólnie z naszym partnerem  Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Toruniu zachęcamy do wzięcia udział w projekcie „Nowe możliwości” Poddziałanie 8.5.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.  W przypadku bezzwrotnego wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej obowiązuje już wyłącznie lista rezerwowa.

Projekt: Nowe możliwości

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020  

Realizator:  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Formy dostępne w projekcie:

- szkolenia indywidualne,

- bezzwrotne wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej*

Termin rekrutacji uczestników do projektu: trwa nabór ciągły

Kryterium doboru uczestników:

Osoby zwolnione, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi.

Opis realizowanych form:

Szkolenia indywidualne

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią we wniosku szkolenie pod warunkiem uzasadnienia celowości i uprawdopodobnienia zatrudnienia/samozatrudnienia po jego ukończeniu. Realizowane szkolenie musi odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy
i służyć nabywaniu kwalifikacji lub kompetencji określonych jako deficytowe w ramach Barometru zawodów. Ponadto efektem szkolenia powinno być uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, co jest weryfikowane przez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

Bezzwrotne wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać przyznane osobie bezrobotnej, spełniającej kryteria projektu, na podstawie złożonego przez nią  wniosku o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Przewidywana kwota dotacji ok. 23 900 zł netto. VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny, nieobjęty dotacją.

Kontakt: 56 65 80 221

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

ul. Mazowiecka 49a

87-100 Toruń

* obowiązuje wyłącznie lista rezerwowa

Pozostałe aktualności

Przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu uczestniczyli w międzynarodowej giełdzie…
Grupa PTH po raz kolejny zagościła na Liście TOP 25 autoryzowanych dealerów samochodów…
4 ciekawe działki inwestycyjne w atrakcyjnych cenach zostaną wystawione na sprzedaż przez…
  Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma dla Was…
Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnych działań mających na celu promocję potencjału…
„Moja przyszłość na moich zasadach” - to hasło promujące tegoroczną ofertę szkół branżowych i…