Konkurs ofert dla NGO

NGO

Trwa otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w roku 2019. Wnioski można składać do 31 grudnia 2018 r.  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu koordynuje konkursy numer 22 i 23:

 

Konkurs nr 22:

22.1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

22.2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

22.3. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

Na realizację zadań nr 22.1 i nr 22.2 w roku 2019 przeznacza się łączną kwotę w wysokości 170.000,00 zł brutto.

Na realizację zadania nr 22.3 w roku 2019 przeznacza się łączną kwotę w wysokości 20.000,00 zł brutto.

 

Konkurs nr 23: 

23.1. Edukacja liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

23.2. Wzmocnienie kompetencji  przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych.

Na realizację zadania nr 23.1 w roku 2019 przeznacza się łączną kwotę w wysokości 35.000,00 zł brutto. 

Na realizację zadania nr 23.2 w roku 2019 przeznacza się łączną kwotę w wysokości 25.000,00 zł brutto.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest przygotowanie i złożenie oferty  na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Termin ten musi zostać zachowany zarówno dla wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl należy składać osobiście lub drogą pocztową w CENTRUM WSPARCIA BIZNESU W TORUNIU, ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, w zamkniętych, opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania.  Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 45 dni od upływu terminu na składanie ofert.

Szczegóły:   http://orbitorun.pl/konkursyngo.html