Konkurs dla mikro, małych i średnich firm

PARP

W imieniu naszego partnera Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy właścicieli  mikro,  małych i średnich przedsiębiorstw do  konkursu  z Funduszy Norweskich i EOG związanego z  innowacjami  w obszarze wód morskich i śródlądowych.

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji, które wprowadzają innowacyjne procesy, produkty, usługi lub rozwiązania w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz wybrzeża. Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania zanieczyszczenia wód morskich i śródlądowych oraz ich bezpośredniego otoczenia. Program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a podmiotami norweskimi.

           Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe lub średnie firmy które:

•         zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,

•         przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro.

            Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

•         wydatki inwestycyjne:

o         maszyny i urządzenia

o         roboty budowlane

o         wartości niematerialne i prawne

•         eksperymentalne prace rozwojowe

•         usługi doradcze

          Partnerstwo

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów - 10 000 000 euro

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

•         na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,

•         na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie przedsiębiorstwa - premia +10%),

•         na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych.

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 tysięcy euro.

9 września 2019 r. podczas targów Baltexo w Gdańsku odbędą się seminaria i konsultacje dla przedsiębiorców zainteresowanych projektem.

Szczegóły: https://tiny.pl/t1gg7