e-Akta od 1 stycznia

e-akta

Wraz z nowym rokiem przedsiębiorców i ich pracowników czeka zmiana w przepisach. Od 1 stycznia 2019 roku przechowywanie akt pracowniczych stanie się prostsze i tańsze. Pracodawca będzie mógł zadecydować w jakiej formie będzie chciała przechowywać akta pracownicze - papierowej czy elektronicznej.

Skróceniu ulegnie także czas przechowywania dokumentów - dla wszystkich zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku wyniesie on 10 lat, a dla pracowników, którzy zostali zatrudnieni po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. można skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat przy spełnieniu dodatkowych warunków:

  • przekazania do ZUS oświadczenia (ZUS OSW) oraz
  • raportu informacyjnego (ZUS RIA).

Akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. przechowywane są nadal przez okres 50 lat.

Nowy rok przyniesie także zmiany w dokumentacji przekazywanej do ZUS - zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe oraz pojawią się nowe:

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca będzie przekazywał do ZUS:

  • imienny raport miesięczny (ZUS RPA) z danymi o przychodach ubezpieczonego i wykonywaniu pracy nauczycielskiej (będzie wysyłany w określonych okolicznościach)
  • po zakończeniu stosunku pracy, formularz wyrejestrowania (ZUS ZWUA) rozszerzony o datę, tryb rozwiązania stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz informację z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany.

Zmienią się również zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Podstawową formą będzie wpłata na konto pracownika.

Więcej informacji