Dobre adresy dla Twojego biznesu

DOBRE MIEJSCE NA TWÓJ BIZNES

Kościuszki, Wschodnia, Fałata, Skłodowskiej-Curie. Jeśli szukacie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ma dla Was interesującą ofertę.

18 grudnia odbędzie się przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych oraz terenów.  Początek o godz. 11.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców nr 1, przy ul.  Gołębiej 3 w Toruniu (I piętro).

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004      z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 14.12.2018r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.                 W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku nie dopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu  i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

- Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152         tel. 664-923-508

- Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3 tel. 664-922-684.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego oraz terenu z przetargu bez podania przyczyny.