Zwolnienia i przesunięcia opłat podatku od nieruchomości | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Zwolnienia i przesunięcia opłat podatku od nieruchomości

Zwolnienia i przesunięcia opłat podatku od nieruchomości

Grafika z pieniędzmi i nieruchomościami, w tle panorama Torunia

Toruńscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości - taką decyzję podjęła Rada Miasta 21 stycznia 2021 r. Ulga obejmie 14 rodzajów działalności gospodarczej ujętych w PKD.

- Kompetencje samorządu w tym zakresie są ściśle regulowane ustawami. Na część tych kompetencji musieliśmy poczekać – mówi Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. Na szczęście pojawiła się ustawowa możliwość, dzięki której możemy zaproponować Radzie Miasta kolejny system ulg w zakresie podatku od nieruchomości. Jednak wyraźnie muszę podkreślić, mowa tu tylko o podatku od nieruchomości - ustawodawca nie dał nam żadnych kompetencji w zakresie ulg w podatku od środków transportowych.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności. Z pomocy skorzystać będzie można za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

- Ustawodawca określił, że pomoc otrzymać można w pierwszym półroczu 2021. Inne przepisy dot. terminów składania deklaracji powodują, że pierwszym miesiącem, w którym pomoc może być udzielona, jest marzec – wyjaśnia Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

O zwolnienie ubiegać będą mogli się przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

Kod PKD Rodzaj działalności
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkiego zakwaterowania
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Usługi rezerwacji hoteli, środków transportu
91.02.Z Działalność muzeów
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (nie obejmuje transportu kolejowego oraz przewozów w komunikacji miejskiej)
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

Powyższy katalog kodów PKD  zgodny jest z wykazem branż objętych lub planowanych do objęcia wsparciem w ramach programów rządowych wynegocjowanych i uzgodnionych z Polską Izbą Turystyki i obejmuje działalność przedsiębiorców określaną w aktach wyższego rzędu jako najbardziej dotkniętą negatywnymi skutkami ekonomicznymi COVID-19. Ze względu na realia toruńskiego rynku zwolnienie nie obejmuje wskazanych w ww. wykazie: pól kempingowych, działalności wspomagającej transport lotniczy i przewodników górskich, natomiast został poszerzony o działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z).

Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca będzie również musiał wykazać, że jego przychody w II półroczu 2020 r. z powodu C0VID-19 uległy obniżeniu o co najmniej 40% w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego. W przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

21 stycznia 2021 r. Rada Miasta Torunia przyjęła  także uchwałę w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Będzie to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców, którzy utracili przychody na skutek epidemii koronawirusa.

Przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości dotyczyć będzie rat płatnych w: marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. Przedsiębiorca będzie mógł uiścić podatek za wymienione miesiące do 31 października 2021 r.

O przesunięcie terminu płatności ubiegać się będzie mógł każdy przedsiębiorca, który odnotował 15% spadek przychodów z powodu COVID-19 w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego. W przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

Dla przedsiębiorców, którzy podlegali czasowemu ograniczeniu lub całkowitemu zakazowi prowadzenia działalności gospodarczej przez znaczną część poprzedniego roku, przygotowana została uchwała dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przejdź do informacji o zwolnieniu z podatku od nieruchomości. 

Pozostałe aktualności

O kolejny miesiąc Rada Ministrów przedłużyła i poszerzyła pomoc z tarczy branżowej. Z pomocy…
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia z dniem 28 lutego 2021 roku ogłasza nabór na dotację…
Miasto Toruń przygotowało w tym roku bogatą ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Duże tereny…
Dobrze zlokalizowana miejska działka inwestycyjna pójdzie pod młotek 9 marca 2021 roku. Teren…