Lokale na wynajem

lokale użytkowe

Wyjątkowo bogata oferta lokali użytkowych czeka na wynajem w lutym. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu przygotował 27 propozycji  lokali użytkowych, garaży murowanych, miejsc parkingowych i terenów, które z powodzeniem można wykorzystać w biznesie.

W ofercie znalazły się nieruchomości w samym Starówki, na Bydgoskim Przedmieściu oraz wielu innych ciekawych lokalizacjach. Udział  w przetargu można wziąć przez złożenie oferty, w której należy podać swój nr PESEL, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności. Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  08.02.2019 r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B  pok. nr 16 .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004  w terminie do dnia 08.02.2019r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.
Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.
Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.
W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.
Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

  • Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152   tel. 664-923-508
  • Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3      tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, garażu murowanego,  miejsca parkingowego, terenu z przetargu bez podania przyczyny.