Przetarg na dzierżawę Zamku Dybowskiego | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Przetarg na dzierżawę Zamku Dybowskiego

Przetarg na dzierżawę Zamku Dybowskiego

Zamek Dybów

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazuje ofertę dzierżawy trwałej ruiny Zamku Dybowskiego położonego na lewym brzegu Wisły wraz z terenem przyległym do zagospodarowania na działalność kulturalno-muzealną oraz turystyczną w celach promocyjnych.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Toruń, zabudowana trwałą ruiną Zamku Dybowskiego, położona w Toruniu przy ul. Dybowskiej 10, stanowiąca część działki geod. Nr 15/1 z obrębu 65, arkusz mapy 1, o powierzchni 1,75 ha z przeznaczeniem do zagospodarowania i użytkowania historycznego obiektu.

Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany m.in. do:

  • zagospodarowania Zamku bez naruszenia trwałej ruiny dla potrzeb prowadzenia działalności kulturalno-gospodarczej, która obejmuje rekreację oraz obsługę ruchu turystycznego, uwzględniające uporządkowanie nawierzchni dziedzińca, dróg dojazdowych, ciągu pieszych i przestrzeni rekreacyjnych;
  • uzbrojenia przedmiotu dzierżawy w media, jak i infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem faktu, że teren przedsięwzięcia położony jest w granicach obszaru NATURA 2000 – obszar PLB040003 DOLINA DOLNEJ WISŁY i podlega ograniczeniom;
  • utrzymania konfiguracji terenu (wału i dawnej fosy);
  • nie ingerowania w struktury pozostałości architektury zamkowej;
  • organizacji imprez o charakterze historyczno-kulturalnym;
  • zapewnienia publicznej dostępności obiektu;
  • opieki nad zielenią (sprzątanie, koszenie trawy, itd.).

Przetarg odbędzie się 27.05.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia przy u. Grudziądzkiej 126 b, sala 115, I piętro. Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas oznaczony do 23.06.2040 r. Wadium w wysokości 3500,00 zł należy uiścić do dnia 24.05.2022 r. w formie przelewu na konto Gminy Miasta Toruń.

Należy również przedłożyć Komisji Przetargowej pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Miasta Toruń. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników. Jeśli uczestnik zaoferuje stawkę czynszu dzierżawczego wyższą od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie. Postąpienie wynosi 30 zł netto.

Regulamin oraz Zarządzenie dostępne są: https://tiny.pl/96jcz

 

Historyczne znaczenie Zamku Dybów:

Zamek został wzniesiony przez Władysława Jagiełłę. Uroczysty akt wcielenia do Polski ziem pruskich został wydany właśnie w tym zamku, zaś w 1454 roku szlachta otrzymała tam od króla szereg przywilejów zwanych statutami nieszawskimi. Na zamku dybowskim zapoczątkowano negocjacje w 1466 roku ws. warunków drugiego pokoju toruńskiego, zawartego ostatecznie w Dworze Artusa. Po wojnie trzynastoletniej i włączeniu Prus Królewskich do Królestwa Polskiego zamek stracił strategiczne znaczenie, funkcjonował jako siedziba starosty i komora celna (do 1793 roku).

Obrazki galerii: 

Pozostałe aktualności

Prężnie rozwija się strefa przemysłowa w rejonie ulic Polna – Kociewska – Mazowiecka –…
Inwestycje w północnej, wschodniej, centralnej i lewobrzeżnej części miasta. Nowe firmy i nowe…
Centrum Wsparcia Biznesu w  kolejnym odcinku cyklu filmowego „Tak się robi biznes w Toruniu”…
Ekscelencja Ambasador Indii w Polsce i na Litwie Nagma Mallick odwiedziła 25 czerwca Toruńskie…
W ubiegły weekend w Toruniu gościła delegacja z Getyngi – miasta partnerskiego Torunia. Była…
Centrum Wsparcia Biznesu w  kolejnym odcinku cyklu filmowego „Tak się robi biznes w Toruniu”…