Kolejna tarcza branżowa | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Kolejna tarcza branżowa

Kolejna tarcza branżowa

Nabory na dotacje w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia z dniem 28 lutego 2021 roku ogłasza nabór na dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż w ramach działania z art. 15zze4.
Dotacja w wysokości 5 000 zł przysługuje przedsiębiorcom dwu lub trzykrotnie w zależności od kodu PKD, którym jest oznaczona przeważająca działalność – do liczby udzielonych dotacji są wliczane jedynie dotacje przyznane na podstawie rozporządzenia.
Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, poprzez platformę praca.gov.plod dnia 28 lutego 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ZASADAMI UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ. 
 
Warunki przyznania dotacji:

 • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej,
 • niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020 r. oraz dzień złożenia wniosku,
 • uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. (ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację),
 • przedsiębiorca ustala spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem PKD,
 • o dotację mogą ubiegać się również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników,
 • dotację można łączyć z innymi formami wsparcia,
 • działalność dotyczy wybranych kodów PKD 2007.

Dotacja może zostać przyznana dwukrotnie mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy mają oznaczoną przeważającą działalność następującymi kodami PKD:

Lp. Kod PKD 2007 Nazwa kodu
 1.  
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 1.  
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 1.  
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 1.  
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 1.  
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 1.  
91.02.Z Działalność muzeów

 
Dotacja może zostać przyznana trzykrotnie mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy mają oznaczoną przeważającą działalność następującymi kodami PKD:

Lp. Kod PKD 2007 Nazwa kodu
 1.  
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 1.  
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 1.  
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 1.  
55.20.Z
 
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 1.  
55.30.Z
 
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 1.  
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 1.  
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 1.  
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 1.  
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 1.  
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 1.  
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 1.  
59.12.Z  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 1.  
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 1.  
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 1.  
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 1.  
74.20.Z Działalność fotograficzna
 1.  
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 1.  
79.11.A
 
Działalność agentów turystycznych
 
 1.  
79.12.Z
 
Działalność organizatorów turystyki
 
 1.  
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 1.  
79.90.C
 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1.  
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 1.  
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 1.  
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 1.  
85.53.Z  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 1.  
85.59.A Nauka języków obcych
 1.  
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 1.  
86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 1.  
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 1.  
86.90.D Działalność paramedyczna
 1.  
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 1.  
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 1.  
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 1.  
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 1.  
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 1.  
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 1.  
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 1.  
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 1.  
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1.  
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 1.  
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 1.  
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.
 
Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 604-684-931.

Pozostałe aktualności

Przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu uczestniczyli w międzynarodowej giełdzie…
Grupa PTH po raz kolejny zagościła na Liście TOP 25 autoryzowanych dealerów samochodów…
4 ciekawe działki inwestycyjne w atrakcyjnych cenach zostaną wystawione na sprzedaż przez…
  Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma dla Was…
Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnych działań mających na celu promocję potencjału…
„Moja przyszłość na moich zasadach” - to hasło promujące tegoroczną ofertę szkół branżowych i…