Włocławska 240 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Włocławska 240

  • powierzchnia – 0.3294 ha
  • obręb 76, nr działki 211
  • liczba działek – 1
  • własność Gminy Miasta Toruń
  • przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
  • przeznaczenie dopuszczalne: usługi odpowiadające wymaganiom techniczno-budowlanym jakie stawiane są pomieszczeniom mieszkalnym - wyłącznie jako wbudowane obiekty przeznaczenia podstawowego, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wyłącznie jako adaptacji funkcji istniejącej bez prawa zwiększania powierzchni użytkowej, drogi z wyłączeniem stacji bazowych telefonii komórkowej
  • lewobrzeżna część Torunia
  • obszar oznaczony symbolem 8.17 - MWZ (uchwała RMT nr 725/2009 z dnia 30.12.2009 r.)