1. nr działki 4/4 - 0,2425 ha
2. nr działki 4/5 - 0,1153 ha
3. nr działki 4/6 - 0,1344 ha
4. nr działki 4/7 - 0,1830 ha
5. nr działki 4/8 - 0,1564 ha
6. nr działki 4/9 - 0,1264 ha
7. nr działki 4/10 - 0,2712 ha
8. nr działki 4/16 - 0,1766 ha
9. nr działki 4/15 - 0,1425 ha
10. nr działki 4/14 - 0,1459 ha
11. nr działki 4/13 - 0,1369 ha

 • usługi z zielenią urządzoną, z wyłączeniem usług niepożądanych społecznie, magazyny, składy
 • dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 • obszar oznaczony symbolem 69.04 – U/ ZP1 (uchwała RMT nr 719/14 z dnia 20.03.2014 r.)
 • północno-zachodnia część miasta przy  kampusie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • grunty niezabudowane i niezagospodarowane
 • w pobliżu planowana Trasa Średnicowa
 • w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone
 • dojazd z istniejących dróg publicznych oraz po gruntach wydzielonych i docelowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi
 • istniejące uzbrojenie w ul. Szosa Okrężna oraz w projektowanej drodze:
  • sieć kanalizacyjna
  • sieć wodociągowa
  • sieć elektroenergetyczna
  • sieć gazowa