Poznańska 87 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Poznańska 87

 • powierzchnia – 0,0514 ha
 • obręb 70, nr działki 411/2
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń

1. działka nr 411/2 - 0,0514 ha

 • przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 • przeznaczenie dopuszczalne: usługi wbudowane, drogi wewnętrzne, parkingi, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 • obszar oznaczony sybolem 105.03-MW1 (uchwała RMT nr 449/12 z dnia 13.12.2012 r.)

Istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:

 • sieć elektroenergetyczna
 • sieć wodociągowa
 • sieć kanalizacyjna
 • sieć gazowa
 • sieć teletechniczna