Łódzka 63 / Okólna 123 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Łódzka 63 / Okólna 123

  • powierzchnia – 0,4369 ha
  • obręb 66, nr działki 388/4
  • liczba działek – 1
  • własność Gminy Miasta Toruń
  • lewobrzeżna część Torunia
  • obszar oznaczony symbolem 23 MW (uchwała RMT nr 1036/2002 z dnia 21.02.2002 r.)
  • przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach budownictwa w zorganizowanym procesie inwestycyjnym
  • przeznaczenie dopuszczalne: usługi wbudowane w parterach budynków wielorodzinnych; na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem (…) 23 MW – wprowadzenie zabudowy usług komercyjnych
  • zgodnie z rysunkiem planu miejscowego wysokość zabudowy to III kondygnacje nadziemne przykryte dachem stromym (w tym poddasze użytkowe) i maksymalnie 13m ponad poziomem terenu - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne
Pobierz plik