Grudziądzka 194 - 196 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Grudziądzka 194 - 196

 • powierzchnia: 0,7264 ha 
 • obręb 40, nr działek: 84/14, 87/14, 88/6, 84/6
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej
 • przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna
 • obszar oznaczony symbolem 149.10 – U2 (uchwała RMT nr 712/21 z dnia 30.09.2021 r.)

 

 • północna część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK 91
 • w sąsiedztwie obiekty usługowe oraz produkcyjno – magazynowe 
 • teren niezabudowany, niezagospodarowany
 • istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:

– sieć elektroenergetyczna
– sieć wodociągowa
– sieć kanalizacyjna
– sieć teletechniczna