Łódzka 117b | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Łódzka 117b

Łódzka 117b

  • powierzchnia – 0,3039 ha
  • obręb 66, nr działek 615/5
  • liczba działek – 4
  • własność Gminy Miasta Toruń
  • przeznaczenie podstawowe: usługi
  • przeznaczenie dopuszczalne: budynki zamieszkania zbiorowego, hotel, motel, dom wycieczkowy z funkcjami wspomagającymi tj. sport, rekreacja, itp., drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
  • lewobrzeżna część Torunia
  • obszar oznaczony symbolem 77.19U(k)1 (Uchwała RMT nr 660/13 z dnia 19.12.2013 r.)
Pobierz plik