W ramach finansowych form pomocy pracodawcom w zależności po­siadanych środków finansowych Urząd może zaoferować:

   organizację staży – pozwalających osobom bezrobotnym nabyć umiejętności praktyczne w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.  Koszty realizacji stażu ponosi w całości urząd pracy.

–   organizację prac interwencyjnych – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W zamian pracodawca zatrudnia osobę bezrobotną na okres wynikający z charakteru pomocy publicznej (od 6 do 18 miesięcy za co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

–   refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla przedsiębiorców już istniejących, w wysokości 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. W zamian pracodawca jest zobowiązany utrzymać utworzone miejsce pracy przez okres 2 lat w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudniając osobę z rejestru Powiatowego Urzędu Pracy.

Pozostałe instrumenty rynku pracy skierowane do pracodawców to m.in.:

–        grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy – to świadczenie dla pracodawcy w wysokości nie większej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia na utworzenie stanowiska w formie telepracy dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy.

–        świadczenie aktywizacyjne – może być przyznane pracodawcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależą.

–        bon stażowy – staż organizowany w ramach przyznanego bonu realizowany jest na tych samych zasadach, co zwykły staż. Pracodawca, który na okres 6 miesięcy przyjmie na staż osobę bezrobotną, a później zatrudni na okres kolejnych 6 miesięcy, po jego zakończeniu otrzyma premię w wysokości 1500zł.

–        bon zatrudnieniowy – na wniosek bezrobotnego może być przyznany bon zatrudnieniowy, który stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Pracodawca w ramach bonu zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

–        pożyczki na utworzenie nowego miejsca pracy – pożyczka na utworzenie stanowiska pracy to pomoc finansowa (do wysokości 6- krotnej średniej płacy), udzielana w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

–        Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – ze środków Krajowego Funduszu Pracy mogą być finansowane działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników, w wysokości 80% poniesionych kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku mikroprzedsiębiorstw 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

–        refundacja kosztów poniesionych na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia – to instrument wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez urząd osobę bezrobotną do 30 roku życia podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy. Refundacja kosztów przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

–        wsparcie dla utrzymania zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia – dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia przysługuje w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez okres 12 mies.
w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub 24 mies. w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.