Chcesz prowadzić działalność gospodarczą? To proste!

ceidg

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej zwaną CEIDG prowadzi od 01.01.2012 r. w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną aby podjąć działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.