Do 7 dnia miesiąca płatność podatku – dotyczy osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
Do 10 dnia miesiąca płatność składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy (składka płacona jest za poprzedni miesiąc kalendarzowy, na przykład do 10 października płacimy za miesiąc wrzesień). W tym terminie opłacasz składki wyłącznie za siebie – czyli wtedy, gdy nie zatrudniasz żadnych pracowników
Do 15 dnia miesiąca płatność składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za miesiąc poprzedni – jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia pracowników (składki są opłacanie nie tylko za przedsiębiorcę)
Do 20 dnia miesiąca obowiązek wniesienia opłat:

– zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za miesiąc grudzień jest uiszczany w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28)

– należy też złożyć comiesięczną deklarację (PIT-5) i dokonać wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za miesiąc grudzień uiszcza się w terminie do 20 stycznia)

– zaliczki na podatek dochodowy, jeśli wybrano rozliczenia według stawki liniowej 19 proc. (zaliczkę za miesiąc grudzień wpłaca się do 20 stycznia)

Do 25 dnia miesiąca tego dnia należy dokonać rozliczenia:

– miesięcznego podatku VAT

– złożyć formularz VAT-7

– miesięcznego podatku akcyzowego

Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy tego dnia należy dokonać rozliczenia:

– podatku VAT (i złożyć formularz VAT-7K) dla małych podatników

Ponadto należy złożyć informację podsumowującą VAT-UE, która dotyczy wewnątrzwspólnotowych dostaw lub zakupów towarów

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku zryczałtowanego składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (formularz PIT-28)
Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) za poprzedni rok podatkowy przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (na formularzach PIT-36 i PIT-36 L) oraz według 19 proc. stawki podatkowej

– wpłacenia różnicy między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek

Uwaga!
Jeżeli dzień złożenia sprawozdania lub płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin złożenia dokumentów i płatności upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.