Od 1 lipca 2014 r. na terenie Torunia obowiązują 4 uchwały w sprawie zwolnień od podatku nieruchomości, skierowane do przedsiębiorców:

1) Uchwała Nr 769/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo­ści w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 23 maja 2014 r. poz. 1636);

2) Uchwała Nr 770/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 23 maja 2014 r. poz. 1637);

3) Uchwała Nr 771/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 23 maja 2014 r. poz. 1638);

4) Uchwała Nr 772/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 23 maja 2014 r. poz. 1639).

W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną i sposób finansowania zwolnienia stanowić będą pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).