Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Fundusz ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki oraz leasing. Poręczeniem Funduszu mogą zostać objęte kredyty i pożyczki inwestycyjne oraz obrotowe, a także leasing operacyjny, finansowy i zwrotny. Poręczenie Funduszu udzielane jest w wysokości do 80% wartości kredytu, pożyczki, leasingu, nie więcej jednak niż 800 tys. zł. Poręczenie ma charakter terminowy i przyznawane jest na czas trwania zobowiązania, nie dłuższy niż 66 miesięcy. Z poręczeń TFPK mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, firmy nowopowstające oraz we wczesnej fazie rozwoju oraz Organizacje Pożytku Publicznego. Wniosek o poręczenie rozpatrywany jest bezpłatnie, a decyzja podejmowana jest w ciągu 7 dni roboczych.

Więcej na: www.tfpk.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Fundusz dociera do przedsiębiorców działających na terenie całego województwa, oferując im możliwość pozyskania źródeł finansowania na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Procedury udzielania pożyczek są maksymalnie uproszczone, a oprocentowanie pożyczek jest ustalane na podstawie stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską. Oprócz pożyczek dla przedsiębiorstw Fundusz udziela mikropożyczek dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. Spółka realizuje projekt pt. „Pożyczki dla Przedsiębiorczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy jest także menadżerem Funduszu Powierniczego w ramach mechanizmu finansowego JEREMIE. Przedsiębiorcy mogą uzyskać poręczenie lub pożyczkę ze środków JEREMIE na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, np. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, a także tworzenie nowych miejsc pracy.

Więcej na: www.kpfp.org.pl

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest programem, w ramach którego środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju lub uruchamiania działalności gospodarczej.

Środki pochodzące z pożyczki będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

– zakupu: środków trwałych bez nieruchomości; usług innych niż doradcze; wartości niematerialnych i prawnych, a także materiałów i wyposażenia;

– adaptacji obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

– ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Wartość udzielanej Pożyczki musi się mieścić w przedziale od 20 000 zł do 40 000 zł. Ze środków z Pożyczki można sfinansować do 95% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Więcej na: http://www.parp.gov.pl/fundusz-pozyczkowy-dla-kobiet

AIP Seed Capital

AIP Seed Capital jest funduszem inwestycyjnym, który za pośrednictwem Business Link Toruń inwestuje w startupy. AIP Seed Capital to fundusz kapitału zalążkowego działający przy sieci Inkubatorów AIP oraz Business Link od lipca 2009 roku. Celem funduszu jest stworzenie warunków do rozwoju pomysłów biznesowych opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez udzielenie wsparcia kapitałowego w nowoutworzone spółki. Strategia AIP Seed Capital zakłada wsparcie Start-upów z obszaru innowacyjnych branż, w tym: IT, ICT, biotechnologii, chemii, medycyny, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

Nabory pomysłów prowadzone są w trybie ciągłym. W jeden start-up AIP Seed Capital inwestuje od 100 000 zł w zamian za objęcie 15% udziałów w nowoutworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkową wartość dla start-upów, które decydują się na współpracę z Funduszem, wnosi ekosystem Polski Przedsiębiorczej. Firmy, które pozyskały środki inwestycyjne mogą korzystać z programu akceleracji AIP Seed Capital.

Więcej na: http://aipseedcapital.co/