Celem Funduszu Powiązań Kooperacyjnych jest udzielanie finansowego wsparcia kujawsko-pomorskim powiązaniom kooperacyjnym i klastrom, które tworzone będą przez przynajmniej 5 niezależnych przedsiębiorstw oraz co najmniej jeden inny podmiot, tj.: instytucję otoczenia biznesu, jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację badawczą. Wsparcie w pierwszej kolejności będzie udzielane na realizację działań związanych z utworzeniem dokumentu strategii działania i rozwoju powiązania kooperacyjnego lub klastra (Etap I). Następnie wsparcie będzie można przeznaczyć na realizację wybranych działań zapisanych w strategii (Etap II) wpisujących się w poniższy katalog:

  • utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii,
  • pozyskanie i wykorzystanie (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności gospodarczej członków powiązania,
  • pozyskanie nowych odbiorców dla wytwarzanych produktów lub oferowanych usług,
  • udział uczestników powiązania w misjach gospodarczych i imprezach wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
  • przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o uczestnikach powiązań, produktach i usługach.

Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji, a jego intensywność będzie uzależniona od etapu, którego będzie dotyczyć:

  • Etap I – do 95% wydatków kwalifikowalnych, max. 100 tys. zł,
  • Etap II – do 85% wydatków kwalifikowalnych, max. 3 mln zł (pomoc de minimis).

Więcej informacji na temat konkursów oraz działań podejmowanych w ramach projektu znajduje się na stronie internetowej www.klastry.tarr.org.pl