Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

logo-tarrGłównym celem Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest zachęcanie przedsiębiorców do ciągłego rozwoju, stosowania nowoczesnych technologii i ekspansji na nowe rynki. Spółka realizuje ten cel poprzez udzielanie przedsiębiorcom wsparcia szkoleniowego i doradczego.

Najważniejszym projektem przygotowanym i realizowanym przez TARR S.A. jest Toruński Park Technologiczny. To biznesowa przestrzeń kształtowania kultury innowacji oraz promocji kreatywności wśród przedsiębiorców. Obecnie największym projektem jest Centrum Przetwarzania Danych Exea Data Center – pierwsze w Polsce centrum zaprojektowane od podstaw z myślą o rozwiązaniach informatycznych w modelu cloud computing.

Kontakt:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167
87-100 Toruń
tel.: 56 699 55 00

www.tarr.org.pl
sekretariat@tarr.org.pl

 

Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167 (Budynek CTT, pokój 224)
87-100 Toruń
tel.: +48 56 699 55 00
fax.:+48 56 699 54 99

www.technopark.org.pl
sekretariat@technopark.org.pl

Enterprise Europe Network – przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

logo-eenUsługi Enterprise Europe Network skierowane są głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw i osób pragnących założyć działalność gospodarczą, ale dostępne są również dla dużych przedsiębiorstw, instytutów badawczych, uniwersytetów, centrów technologicznych i biznesowych.

Podstawowym celem działania sieci zgodnie jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ich potencjału do generowania zysków i miejsc pracy. Biuro Enterprise Europe Network w Toruniu oferuje usługi w zakresie: informacji na temat prawa, polityki i programów Unii Europejskiej, rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej, stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy na poziomie lokalnym w Europie jak i poza jej granicami, komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelniach, ułatwienia udziału w programach ramowych UE na rzecz badań i rozwoju.

 

Kontakt:
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel.: +48 657 14 50 do 53, +48 658 89 50
faks: +48 56 657 14 53
www.een.tarr.org.pl
een@tarr.org.pl

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

logo-tfpkToruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu wspierająca aktywność gospodarczą i przeciwdziałająca bezrobociu. Celem działalności spółki jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez udzielanie poręczeń mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz organizacjom pożytku publicznego (OPP). O poręczenie TFPK mogą ubiegać się również firmy nowo powstające oraz we wczesnej fazie rozwoju, tzw. start-upy.

Poza działalnością poręczeniową, Fundusz prowadzi doradztwo w zakresie finansowania działalności gospodarczej oraz jest organizatorem bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kontakt:

Kopernika 27; 87-100 Toruń

tel. +48 56 654 71 70

fax: +48 56 655 08 48

www.tfpk.pl

fundusz@tfpk.pl

Business Centre Club Loża Toruńska

logo-bcc-torunLoża Toruńska Business Centre Club jest jedną z 24 regionalnych lóż BCC i skupia ponad czterdzieści osób reprezentujących podmioty gospodarcze. Do Loży należą firmy o różnym profilu działalności: produkcja, usługi, szkolnictwo wyższe.

Loża w pierwszej kolejności ma za zadanie integrować członków w regionie ich pracy, inicjować współpracę i pomoc, być polem wymiany doświadczeń. Przesłaniem BCC jest tworzenie partnera dla państwowej i samorządowej władzy lokalnej, współdecydującego o rozwoju regionu i regionalnych warunkach przedsiębiorczości.

Kontakt:
Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel.: +48 56669 33 00
fax.: +48 56 669 33 04
www.bcc.org.pl

.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

logo-kpfpCelem Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Swój cel realizuje poprzez ułatwianie dostępu do finansowania, organizację szkoleń, doradztwo, oraz promowanie współdziałania nauki i biznesu.

Główną działalnością instytucji jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego ze środków europejskich oraz własnych.

Kontakt:
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel.: +48 56 699 54 50
fax.: +48 56 622 71 62
www.kpfp.org.pl
biuro@kpfp.org.pl

Naczelna Organizacja Techniczna

logo-not-torunRada Toruńska Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT skupia 14 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w których zrzeszonych jest około 2000 inżynierów i techników z regionu toruńskiego. Główne cele organizacji to integracja środowiska inżynierów i techników oraz reprezentowanie ich interesów, wpływanie na rozwój naukowo-techniczny i ekonomiczny regionu, organizacja imprez technicznych i kulturalnych oraz umożliwianie doskonalenia zawodowego i szkoleń technicznych członkom stowarzyszeń.

Kontakt:
ul. Piernikarska 6
87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 652 24 00, +48 56 652 23 22

not@not.torun.pl
www.not.torun.pl

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

pup-torunPowiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W tym celu stosuje różnorodne formy wsparcia dla pracodawców takie jak: udzielanie pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, pozyskiwanie ofert pracy i ich upowszechnianie oraz  informowanie pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi również projekty: wspierające poradnictwo zawodowe, refundujące koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, umożliwiające organizowanie zatrudnienia subsydiowanego, prac społecznie użytecznych lub staży.
Kontakt:

Mazowiecka 49 A

87-1000 Toruń

tel. +48 56 65 80 202

fax. +48 56 65 80 201

www.pup.torun.pl

toto@praca.gov.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

logo-iphIzba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorstwa z Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Powstała w 1989 roku i skupia ok. 200 firm z regionu. Posiada oddziały regionalne we Włocławku i Rypinie.

Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej zrzeszającej ponad 140 izb z całej Polski. Podstawowym celem działania IPH w Toruniu jest reprezentowanie opinii środowiska gospodarczego wobec władz samorządu terytorialnego oraz kształtowanie polityki gospodarczej w regionie. To instytucja wspierająca rozwój gospodarczy i dialog społeczny. Konsultuje i opiniuje rozwiązania prawne oraz uczestniczy w zespołach opracowujących i opiniujących strategie rozwoju i inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiębiorczości. Ułatwia przedsiębiorcom dostęp do innowacyjnych rozwiązań.

Izba funkcjonuje jako ośrodek w sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP. Jakość usług została potwierdzona w 2004 roku certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001.

Usługi:

  • Regionalne Centrum Eksportu – organizacja misji gospodarczych i wyjazdów studyjnych
  • Punkt doradczy dla eksporterów
  • Kojarzenie partnerów zagranicznych
  • Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji
  • Toruński Ośrodek Mediacji Gospodarczych
  • Podpis elektroniczny – wydawanie certyfikatów PCCE „Sygillum”
  • Legalizacja świadectw pochodzenia towarów firm eksportowych
  • Informacja gospodarcza: raporty handlowe, listy teleadresowe
  • Realizacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej
  • Audyt energetyczny

Kontakt:

Kopernika 4

87-100 Toruń

tel.: +48 56 658 62 90

fax: +48 56 658 62 99

www.iph.torun.pl

www.eksport.kujpom.info

biuro@iph.torun.pl

 

 

.